Business Coaching

Coaching för mig handlar om att utnyttja sin fulla potential för att skapa det man önskar i livet, på jobbet osv. Min coaching har tidigare fokuserat mest på individen utifrån detta perspektiv. Genom denna utbildning i Businesscoaching så har jag utvidgat min syn på coaching inom alla områden och insett att det går att applicera coaching inom i stort sett alla områden.  

Business Coaching enligt min åsikt har i grunden fokus på verksamheten. All coaching som utvecklar och för verksamheten framåt. Det kan handla om allt ifrån den enskilde individens utveckling och roll inom företaget till att arbeta med verksamhetens mål och visioner.   

För mig är det viktigt att tydliggöra och att skilja mellan Coaching / Business Coaching (av utbildad Coach) och att ha ett coachande förhållningssätt på Företaget. Skillnaden är ju ganska stor utan att lägga några värderingar för det ena eller det andra. Därför tänkte jag redovisa min syn på denna fråga. 

Professionell Coaching/ Business Coaching
All professionell Coaching och i detta fallet Business Coaching bör alltid enl mig  inledas med ett första möte där en Coaching överenskommelse/kontrakt utformas där allt ifrån upplägg, pris, etik & standards, ansvar mm godkänns mellan parterna. Detta för att reda ut och tydliggöra detta ”partnerskap” mellan coach och klient och hur det behöver se ut för att bästa resultat ska uppnås. Tillsammans med detta kontrakt görs en inventering av ”nuläget”, framtida mål och hur långt klienten/Organisationen vill ha kommit med detta under avtalad tid. Så att man tydligt kan mäta resultatet vid avslutad coaching och även stämma av mot detta under processens gång. En annan sak som jag tycket är viktig är att förklara mer vad coaching är och på vilket sätt vi kommer att jobba för att undvika för mycket utsvävningar. Professionell Coaching är således präglad av ansvar, medvetenhet, partnerskap och mätbara resultat. 

Ett coachande förhållningssätt
Detta uttryck har fått allt större utrymme i media senaste åren. Jag tycker verkligen att denna trend för med sig mycket gott för såväl företaget som den anställde på företaget. Min dröm är att detta förhållningssätt ska bli så ”självklart” att hela samhället präglas av detta förhållningssätt och att ansvaret och möljligheterna läggs mer och mer på varje enskild individ så att denna kan ta mer ansvar för att skapa det liv den vill ha. Uttrycket handlar enl mig mycket om precis som John Whitmore skriver om i sin bok ”Nya Coaching för bättre resultat” om att bolla över ansvaret till individen genom kraftfulla frågor och fokusera på vad man vill och hur man kommer dit. Med ett coachande förhållningssätt tror man på att individen/Företaget har de resurser man behöver inom sig och att det ”bara” gäller att plocka fram detta på rätt sätt.  Det handlar också mycket om att kunna gå ur sitt eget perspektiv och betrakta en annan person med dennes ”glasögon”, att helt enkelt ställa sig utanför sina egna övertygelser.

Min roll som Coach/BusinessCoach
Fyra ord som beskriver mig som Coach tycker jag är; Målfokuserad, engagerad tydlig och ödmjuk. För mig är det jätteviktigt att coachingen både handlar om hjärta och hjärna. Därmed ser jag mig själv som en coach som kan göra störst insats hos ”människan”. Även om jag kommer att arbeta med hela organisationer allt från Verksamhetens mål och vision till den enskilde individen kommer mitt fokus att vara på ”människan” i förhållande till Verksamheten och inte lika mycket tvärtom. Det jag har märk genom min erfarenhet att jag är bäst på är att få Chefer att känna sig trygga i sin roll och därmed göra ett bättre jobb samt att stärka enskilda individer. I och med min bakgrund inom friskvårdsbranschen kommer jag även att erbjuda coaching i hur jag behåller personalen frisk  BusinessCoaching kan också handla om att erbjuda företag utbildning i coaching. Att skapa ett mer coachande förhållningssätt på företaget eller att utbilda interncoacher. 

Mina grundantaganden inom Coaching:

 • Vi har alla de resurser vi behöver inom oss
 • Coachingen fokuserar på klientens verklighet och inte vår egen
 • Insikt och kompetens skapas genom handling
 • Allt beteende har en vinst annars finns inte beteendet
 • Det finns inga misslyckande – bara feedback
 • Förvänta alltid framgång – feedforward
 • Vi har alltid ett val
 • Att modellera framgång leder till mästerskap
 • Allting kan alltid bli ännu bättre – livslång utveckling 

 

Mina coachingfärdigheter:

 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Tydlig kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar/utmaningar
 • Planera och sätta mål
 • Ansvarstagande och klientens egna framsteg 
 • God rapport
 • Coachingkontrakt
 • Etik och professionalitet

 

Klientens agenda och inte coachens
En annan viktig sak som jag tänker mycket på när jag själv coachar är vilkens agenda coachingen handlar om. Man lär ju sig mycket på att vara klient och jag har märkt att (har gått även andra coachutbildningar under den senaste tiden) det är vanligare än man tror att coachen har ”sin egen agenda” och hur kränkt man då kan känna sig som klient. Det är därför något mycket viktigt för mig att skala av mig så många av mina egna företställningar, tankar och råd jag bara kan och enbart fokusera på klientens agenda och försöka sätta mig in i dennes verklighet. En förutsättning för detta är ett aktivt lyssnande, en god rapport och en säkerhet i mig som coach att inte behöva komma med en massa smarta lösningar. 

Lyssnandet
Vi lyssnar på tre nivåer. Nivå 1 handlar om att lyssna utifrån sig själv och hela tiden spegla det klienten säger i förhållande till sitt eget liv. – Ja, jag förstår precis vad du menar, när jag…. Osv. Eller att man sitter och funderar på vilken bio man ska gå och se efter coachingen är avslutad. Som man ganska snart förstår blir detta ingen bra coaching. Nivå 2 handlar om att vara närvarande i det klienten berättar och nyfiken på vart ”historien” slutar.. Ett genuint intresse för klienten vilket enl mig är grunden för bra coaching. Nivå 3 handlar om att dessutom lyssna med hela sitt väsen – att lyssna med alla sina sinnen. Notera kroppsspråk, tonfall, ordval mm som ger mer information bakom orden. Bra coaching ska naturligvis vara i nivå 2 och 3. 

Redskap för ett aktivt lyssnande 

 • Artikulera
 • Klargörande
 • Lösa knutar
 • Avbryta/överta styrningen
 • Konkludera/gå till kärnan 

 

Artikulera
Genom att artikulera upprepar vi ordagrant klientens ord eller använder våra egna ord och säger samma sak. När man får höra sina tankar blir ofta saker klarare. Att artikulera bör användas med försiktighet eftersom det lätt kan uppfattas att man bara härmar om det används för ofta.
 
Klargörande
Ett viktigt verktyg för att verkligen veta att man har förstått varandra rätt. Detta kan gälla både klienten och coachen. Klargörande ger också en känsla av bekräftelse som kan kännas skön för klienten att denne förstår att coachen verkligen lyssnar och förstår. 
 
Lösa knutar
Att lyssna efter knutar i klientens språk, sätta ord på dem och därefter verka för att dessa löses upp. Knutarna är ofta begränsande föreställningar hos klienten tex att klienten sätter likhetstecken mellan två saker. Genom att först sätta ord på det klienten säger och skapa medvetenhet kan man sedan lösa upp knuten genom att fråga tex om det finns några undantag, konsekvenser etc. Perspektiv kan vara ett annat bra sätt att lösa en knut.
 
Avbryta/överta styrningen
Här handlar det om coachens (och klientens) ansvar att hålla samtalet till den agenda man bestämt från början och inte sväva ut för mycket. Detta tycker jag kan vara det som är absolut svårast. Mycket beror det nog på den kultur vi lever i att det är oartigt att avbryta folk. Men detta är verkligen viktigt om man ska nå de resultat man strävar efter.
 
Konkludera/gå till kärnan
Ett redskap som jag tycker hör mycket ihop med det föregående. Att hålla sig till ämnet och att gå till kärnan i samtalet. Exempelvis Vad är kärnan i din utmaning?Vad är det viktigaste i det du nu berättat? Osv. 

Dessa redskap har hjälpt mig jättemycket i min coaching! 

Användbara modeller/övningar som jag använder mig av i min BusinessCoaching:

 • Grow-modellen
 • NÖHR-modellen (NU, Önskat läge, hinder, resurser)
 • Verksamhetshjulet (istället för livshjulet)
 • Mina egenskaper som ledare (nu och önskat läge)
 • Mina grundläggande värderingar
 • Självbild